Rashomon

Rashomon. Film Review

September 23, 2015

DIRECTOR: Akira Kurosawa SCREENPLAY: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto STARRING: Toshiro Mifune, Machiko Kyo, Masyuki Mori, Takashi Shimura CERTIFICATE: 12 RUNNING TIME: 88 [...]