Akira Kurosawa

Rashomon. Film Review

23/09/2015

DIRECTOR: Akira Kurosawa SCREENPLAY: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto STARRING: Toshiro Mifune, Machiko Kyo, Masyuki Mori, Takashi Shimura CERTIFICATE: 12 RUNNING TIME: 88 [...]

The Seven Samurai. Film Review

27/04/2014

THE SEVEN SAMURAI Director: Akira Kurosawa Screenplay: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni Starring: Takashi Shimura, Toshiro Mifune, Isao Kimura, Yoshio Inaba [...]